GRÆVLINGEHUSET

GENERALFORSAMLING, MANDAG DEN 22. FEBRUAR 2016

 

FORMANDENS BERETNING

 

Formål:

Grævlingehusets formål er at være samlingssted primært for ældre og pensionister i lokalområdet. Odense Kommune betaler husleje, el, varme og vand, alle øvrige udgifter skal vi selv dække.

Huset kan lejes til fester og lignende og det er indtægterne fra denne udlejning som kan dække den løbende drift, ligesom vi selv afholder banko og spisning.

Ud over vore egne aktiviteter er huset flittigt brugt af lokalområdets foreninger det være sig OK klubben, Korup-Ubberud Pensionistforening, Torsdagsklubben, Ældresagen med gymnastik og Korup Kirke

 

Løbende aktiviteter:

I huset foregår der mange ting hvoraf jeg kan nævne:

-          Mandagscafé, hvor der spilles kort, laves håndarbejde og hyggesnakkes. Der serveres kaffe og hjemmebag. Caféen holdes for at styrke livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker hvoraf en del er enlige.  Det er vigtigt, at vi alle tager godt imod nye deltagere, så disse føler sig godt tilpas iblandt os.

 

-          Banko den første mandag i måneden. Rigtig mange mennesker stortrives ved at spille banko.

Vi har normalt blomster, konserves og kød som gevinster.

 

-          Spisning den 2. onsdag i hver måned. Her får man 2 retter mad inkl. vin/øl/vand og kaffe med hjemmebag for kr. 70,-. Herefter kan man spille kort, lave håndarbejde eller hyggesnakke. Der kommer ca. 45 hver gang og spiser. Det er et kæmpe arbejde at have denne aktivitet, som vi skiftes til at udføre - Vera og Kirsten er på det ene hold og Jørgen og jeg på det andet med god hjælp af Karen og Inge og Ellen Andersen hver gang.

 

-          Netcafé. Hver mandag kommer der ca. 20 personer som ønsker hjælp med diverse ting. Ligesom der bliver gennemgået temaer, det være sig nem-id, skriveprogram, billedredigering, e-mail m.v.

 

 

 

 Og hvad er der så sket i det forløbne år?

 

-          Den 23 februar kom Svend Erik Vittrup og viste film og fortale om sejlads i Stillehavet hvor han har været flere gange

 

-          Den 18. marts holdt vi stormøde med de foreninger/klubber der bruger huset, dels for at evaluere på vores jubilæumsdag den 19. september 2014 og dels for at finde ud af om der var gehør for et lignende arrangement i 2015. Det blev aftalt at vi skulle åbne døren den 4. september kl. 14.00 og at vi vil stræbe efter at holde dette arrangement hvert år først i september måned.

 

-          Den 23. marts havde vi besøg af Spillopperne der ledes af Elisabeth Hockauf. Her kunne vi synge med, ligesom Elisabeth fortalte flere underholdende anekdoter.

 

-          I april kom Torsdagsklubben som nye brugere af huset, og os bekendt er de glade for at være iblandt os, ligesom de har fået bedre muligheder for deres aktiviteter.

 

-          Den 10. april var der møde for frivillighuse på Virkedal hvor Vera, Jørgen og Jette deltog. Der blev bl.a. drøftet tiltrækning af nye medlemmer og vigtigheden af at disse blev taget godt imod og følte sig velkomne samt transportmuligheder og forsikring.

 

-          Den 17. august viste jeg billeder og fortalte om vores ferie, hvor vi var 2 mdr. på campingtur i Spanien og Portugal

 

-          Den 19. august holdt vi igen møde med de klubber/foreninger der bruger huset for at planlægge vores åbent hus dag den 4. september.

 

-          Den 26. august havde vi udflugt til Bindeballe Købmandsgård og Olsens Paradis. Pris pr. person kr. 300 der dækkede bus, entre og kaffe på købmandsgården, spisning på Faaborg Kro incl. drikkevarer, entre til Olsens Paradis og kaffe og kringle der. Denne pris kunne holdes idet vi havde modtaget 5.000 kroner i tilskud fra Odense Kommune til turen. Der deltog 54 personer i udflugten. Desværre var bussen vi havde bestilt gået i stykker, så der kom en dobbeltdækker i stedet. Dette var ikke så hensigtsmæssigt for dem, der var dårligt gående og dette kan vi kun beklage, da vi ikke havde indflydelse på det.

 

-          Den 4.september havde vi åbent hus dag hvor rigtig mange foreninger var repræsenteret her i huset. Det være sig OK klubben, Korup-Ubberud Pensionistforening, Torsdagsklubben, Korup Lokalråd, Netcaféen i Grævlingehuset, Korup Kirke, Ældresagen med gymnastik, Frimærke-polet- og receptklubben, Korup Ubberud Husflidsforening, Aktiv Korup, Korup-Ubberud Lokalhistorisk forening,  Korup-Ubberud skakklub og Korup-Ubberud Folkedansere.

Der kom rigtig mange mennesker og Korup Lokal TV kom og optog på dagen, hvilket der kom en rigtig god udsendelse ud af. Og rigtig fint for os at de vil komme og filme, fordi det giver os en masse gratis reklame.

Vi skal have indbudt til nyt møde med disse foreninger her i foråret for at drøfte en lignende dag i år, som jeg kan forestille mig vil blive den 2. september.

 

-          Den 10. september var der møde for frivillighuse i Ældrecenter Filosofhaven hvor Jørgen deltog. Der var fokus på inkonsistens og orientering om ansøgningsfrist på §18 og §79 puljer samt jobordninger og oplæg og debat om mad og måltider.

 

-          I oktober meddelte Jette Olsen at hun så sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen på grund af sygdom. Dette var vi naturligvis kede af, da vi alle har været glade for at have Jette iblandt os. Bjarne Lundgaard indtrådte derfor i bestyrelsen og vi har nu kun Kirsten Pedersen som suppleant.

 

-          Den 16. november havde vi besøg af Annette Quick hvor hun fortalte om angst og depression og sang for os.

 

-          Den 11. december holdt vi julefrokost for bestyrelsen og Ellen Andersen hjemme hos mig. Med alt det arbejde de frivillige udfører her i huset, synes jeg at det var rimeligt at dette blev påskønnet og vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag sammen.

 

Skift af ejer:

 

Her i efteråret blev vi bekendtgjort med at Ejendomsselskabet Probus har købt huset. Vores lejekontrakt er fortsat gældende, den udløber den 31.12.2019, bliver nok genforhandlet i starten af 2019.

 

 

Nyanskaffelser:

-          Vi har anskaffet nyt komfur og opsat nye bordplader i grovkøkken

 

-          Der er indkøbt ny opvaskemaskine og kaffemaskine

 

-          Der er opsat skilt med henstilling af cykler forbudt på gavl samt opsat cykelstativ.

 

-          Der er opsat udendørslamper, hvilket er rigtig godt her i de mørke måneder.

 

-          Der er opsat beholder til brugte batterier på gavlen. Den kan benyttes af alle

 

-          Her i februar måned har vi også anskaffet en microovn, der har været ønsket af vores lejere

 

Forsikringer:

Vi har udvidet vores erhvervsforsikring således at vi nu også har elektronikdækning

 

Hjertestarter:

Vi har søgt Forstadspuljen, Fionia Fonden, Energi Fyns almene fond, Velux fonden, Bikuben fonden, A.P. Møller og hustrus fond, Albani fonden, Tryg fonden, Nordea fonden og Socialstyrelsens Tips & Lotto pulje om hjælp til anskaffelse af hjertestarter.

Desværre har det væltet ind med afslag.

 

Derfor blev vi utrolig glade, da vi her i januar fik brev fra Velux Fonden at de har bevilget kr. 15.000 til køb af hjertestarter. Det er en forudsætning for bevillingen, at hjertestarteren tilmeldes www.hjertestarter.dk og at den er tilgængelig for andre end Grævlingehusets brugere.

Den skal derfor opsættes på ydervæggen. Det vil kræve et varmeskab og elinstallation til dette. Varmeskabet vil koste os ca. 5.000 kroner. Elinstallationen har jeg ansøgt kommunen om midler til, men fået afslag. Så vi må selv afholde udgiften til elektriker, som vi skal have indhentet tilbud fra når hjertestarteren er i hus. Vil nok også løbe op i mindst 5000 kroner.

 

Probus og Odense Kommune har godkendt opsætning af hjertestarteren, dog er det en forudsætning af hjertestarteren nedtages og vi udbedrer eventuelle skader på mur hvis lejemålet ophører.

 

 

Midler:

-          Vi har søgt kommunen om §79 midler. Og vi er meget taknemlige over at vi netop har fået en bevilling på kr. 51.000  

 

Derfor er vi nu i stand til at afholde administrationsomkostninger, lave en udflugt for vore brugere, indkøbe ny bænk og købe nye stole. Dette er vi naturligvis meget beæret og stolte over. Desværre var der afslag til støtte af åbent hus arrangement – så denne udgift er vi nødt til at være fælles om i år.

 

Støjdæmpning af sal:

 

Ellen Kjær Hansen har udtrykt ønske om at huset blev støjdæmpet, idet der er problemer med akustikken på højskoledagene.

 

Vi har derfor undersøgt støjdæmpning hos AB Akustik, der også har udført støjdæmpning i Seniorhuset.

 

Vi havde besøg af Per Knudgaard Larsen, der målte op, og efterfølgende sendte dette til os:

Efterklangtiden vurderes i dag til at være omkring 1,0 sekunder. I møderum o.l. skal den helst ned omkring 0,6 sekunder, hvilket den kan komme ud fra følgende løsningsforslag:

Der kommer hvide akustikplader i loftet i nogle felter og så kommer der lidt akustikplader på væggen. Der kommer 3 stk. på den lange væg mod gangen og en på endevæg ved klaveret.

Det vil koste minimum kr. 61.000 til materialer og montage + fragt.

 

Vi har opgivet projektet på grund af prisen og fordi andre ikke oplever problemer.

 

Mål for fremtiden

-          Vi er stolte over at have et velfungerende hus, og glade for at have et rigtig godt samarbejde med de foreninger og klubber der også bruger huset.

 

Vores mål for det nye år vil derfor være fortsat synliggørelse af husets aktiviteter. Vi vil arbejde på forskellige muligheder for foredragsholdere, rejsebeskrivelser og musik og sang samt en udflugt ligesom vi naturligvis fortsætter med banko, mandagscafé og spisning den 2. onsdag i hver måned.

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.  

Stor tak til Vera, du gør en formidabel indsats for at alt fungerer her i huset. Uden dig ved jeg ikke hvordan dette hus skulle fungere, du har jo været her i mange år, og vi er glade for den erfaring du har, og som vi andre kan lære og drage nytte af.

Også tak til Kirsten der hjælper til med mad når Vera og Kirsten har maddage.

Tak til Jørgen der altid giver en hånd hvis noget skal repareres, hjælper mig på maddage og også hjælper til med banko.

Tak til Bjarne fordi du har givet en hjælpende hånd på vore maddage, og altid er god til at undersøge nogle ting for os. Det er en stor hjælp for os at have dig at sparre med da du ved meget om mange ting.

Tak til Karen og Inge for hjælp med kartoffelskrælning på vore maddage, kaffebrygning og rengøring efter vore arrangementer.

Tak til Allan fordi du vil varetage det store arbejde med udlejning af huset.

Tak til Jette for den tid vi har haft dig i bestyrelsen. Du har altid været utrolig hjælpsom og tjenstvillig, desværre har du måttet forlade os på grund af din sygdom.

Og også en tak til Ellen Andersen der kommer og giver en hånd med, når der er aktiviteter.

Og jeg vil takke for at I er mødt så talrigt op her i dag. Det er rart at se jeres interesse for huset – det glæder mig meget.

Tak.

 

 Bodil Nielsen